സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം 

Please fill the form below to register for the Entekochi Urban Design Competition 2020.

After submitting the form, you will receive an email confirmation with your registration number.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും! നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.