ഭാവിയുടെ നഗരത്തെ രൂപകല്പന ചെയ്യാം!

എൻ്റെ കൊച്ചിയുടെ (ഫേസ് 1) രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കൊച്ചി മത്സരം "ഭാവിയുടെ കൊച്ചി നഗരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യൂ" എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു അർബൻ ഡിസൈൻ മത്സരമാണ്. കൂട്ടായി ഒരു സംയോജിത നാഗരിക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും അത് സുഗമമായി നടപ്പിലാകുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതുമാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. സർഗാത്മകമായ എല്ലാ മനസ്സുകളെയും കൊച്ചിൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു!

Why Participate?

കൊച്ചി നിവാസികൾക്ക്:

കൊച്ചി നിവാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അനുഭവങ്ങളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നഗര വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. കൊച്ചിയിലെ താമസക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ സംവേദനാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധികർത്താക്കളാകാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും.

പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക്:

അർബൻ ഡിസൈൻ മേഖലയുടെ വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക്, കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും, നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിർദ്ദേശിക്കുവാനും ഉള്ള അവസരമാണ് ഈ മത്സരം. പ്രഗത്ഭരായ വിധികർത്താക്കൾ വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവരുടെ ഡിസൈൻ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പാകത്തിന് മുന്നോട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും.

എൻ്റെ കൊച്ചി ഒന്നാം ഘട്ടം - പങ്കാളിത്ത വർക്ക് ഷോപ് പുരോഗമിക്കുന്നു

എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം?

ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ!

ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും! നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും! നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

IMAGE-3